Våra medarbetare, vår planet och vårt syfte

ESG är ME, det är vi alla och vi spelar alla en viktig roll för att skydda våra medarbetare, vår planet och vårt syfte. #ESGärJag

Miljö

Förvaltning och efterlevnad

På H&MV Engineering har vi åtagit oss att arbeta på högsta nivå när det gäller miljöhänsyn och att uppmuntra innovation för att förbättra vår miljöpraxis. Vi strävar också efter att kontinuerligt minska vårt koldioxidavtryck, med det slutgiltiga målet att vara netto noll år 2045.

H&MV har åtagit sig att tillhandahålla nödvändiga resurser och lämplig utbildning för våra anställda så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och miljöansvarigt sätt. Vår miljöpolicy och våra miljörutiner är kända av all personal på H&MV och spelar en viktig roll i det dagliga arbetet. Vi är fast beslutna att skydda miljön genom att identifiera och styra de betydande positiva miljöeffekterna av våra ESG-mål.

Våra ESG-mål syftar till att skydda miljön och minska vårt koldioxidavtryck.

Detta ingår:

  1. Initiativ för avfallsminskning och cirkulär ekonomi.
  2. Innovativa gröna byggmetoder.
  3. Förbättra den biologiska mångfalden på våra anläggningar och i våra globala regioner samtidigt som vi utbildar vår globala personal och lokala samhällen.
  4. Fokus på metoder för hållbar design och genomförande av branschens första åtgärder för koldioxidminskning.
  5. Välja de bästa leverantörerna och utbilda vår leverantörskedja och våra underleverantörer i hållbarhet och hållbara metoder.
  6. Minska koldioxidavtrycket i vår leveranskedja.

Sociala

Ansvar och påverkan

H&MV Engineering har åtagit sig att skapa en positiv inverkan på samhällen och vår globala arbetsstyrka genom initiativ som fokuserar på samhällsengagemang, mångfald, inkludering och rättvisa arbetsvillkor. Vi prioriterar socialt ansvar, mångfald och inkludering och strävar efter att skapa en stödjande miljö och förbättra samhällets välbefinnande.

Våra ESG-mål fokuserar på att förbättra samhällets och personalens välbefinnande genom att:

  • Säkerställa säkerheten för arbetskraften och leveranskedjan.
  • Stödja kompetensutveckling genom välgörenhetsarbete och utbildningsprogram.
  • Uppmuntra en mångsidig och inkluderande arbetsplatskultur.
  • Upprätthållande av mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden.

Vårt engagemang för dessa värderingar är avgörande för vår hållbarhet och framgång, och vi strävar efter att uppnå positiva resultat för både våra medarbetare och de samhällen vi samarbetar med.

Styrning

Etik och efterlevnad

På H&MV Engineering betonar vi robusta styrningsmetoder vilket innebär att vi prioriterar ansvarighet, transparens och en övergripande anpassning till våra värderingar och mål. Styrningen av H&MV Engineering styrs av vår styrelse samt vår ESG-kommitté. Vår ESG-kommitté består av erfarna ledare från olika avdelningar inom H&MV och ansvarar för att anpassa initiativen till H&MV:s övergripande strategi. Tillsammans fokuserar de på organisationens resultat, strategisk inriktning, riskhantering och hållbarhet. Vår ESG-kommitté hanterar ESG-frågor och anpassar initiativen till H&MV:s övergripande strategi. Vår styrningskultur främjar anpassningsförmåga, motståndskraft och etik, vilket förbättrar beslutsfattande och företagsintegritet. Träning och utbildning är nyckeln till vår modell och säkerställer efterlevnad av etiska normer. Vi hanterar risker på ett rigoröst sätt och integrerar ESG-aspekter och nya hot i våra strategier för omfattande riskbedömning och riskreducering.

Netto noll år 2045

Inget avfall till deponi senast 2026

Koldioxidfri flotta senast 2032

1.000 hektar restaurering av biologisk mångfald till 2040

Koldioxidfri leveranskedja till 2045

NET ZERO senast 2045

Miljö
Sociala
Styrning

#ESG är jag

Möjliggör hållbar utveckling

I strävan efter noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 har H&MV Engineering tagit nya grepp inom ESG/hållbarhet.

Som möjliggörare av förnybar energi har H&MV anslutit 5GW förnybar energi till elnätet internationellt.

Övergången till grön energi och mentaliteten att anpassa sig till hållbarhet är vår kärna.

H&MV anser att miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrningsfrågor inte existerar i en silo.

ESG handlar om att samla dem under en och samma fana för att visa på den positiva inverkan vi kan ha på världen.

För detta har vi antagit sloganen #ESG IS ME, som visar att alla i företaget, oavsett roll, nivå eller plats, har ESG som en del av det de gör i sitt dagliga arbete/liv.