Våre medarbeidere, vår planet og vårt formål

ESG er MEG, det er oss alle, og vi spiller alle en viktig rolle i å beskytte menneskene våre, planeten vår og formålet vårt. #ESGisMe

Miljø

Forvaltning og etterlevelse

Hos H&MV Engineering er vi forpliktet til å drive i samsvar med de høyeste miljøkravene, og vi oppmuntrer til innovasjon for å forbedre vår miljøpraksis. Vi arbeider også kontinuerlig for å redusere karbonavtrykket vårt, med det endelige målet om å være netto null innen 2045.

H&MV har forpliktet seg til å sørge for nødvendige ressurser og passende opplæring for våre ansatte, slik at de kan utføre sine oppgaver på en sikker og miljøansvarlig måte. Alle H&MVs ansatte er kjent med våre miljøretningslinjer og -prosedyrer, og de spiller en nøkkelrolle i det daglige arbeidet. Vi er opptatt av å beskytte miljøet ved å identifisere og styre de betydelige positive miljøkonsekvensene av våre ESG-mål.

ESG-målene våre tar sikte på å beskytte miljøet og redusere karbonavtrykket vårt.

Dette inkluderer:

  1. Initiativer for avfallsreduksjon og sirkulær økonomi.
  2. Innovative, grønne byggemetoder.
  3. Vi forbedrer det biologiske mangfoldet på våre anlegg og i våre globale regioner, samtidig som vi utdanner vår globale arbeidsstyrke og lokalsamfunn.
  4. Fokus på metoder for bærekraftig design og implementering av bransjens første tiltak for karbonreduksjon.
  5. Vi velger de beste leverandørene og informerer leverandørkjeden og underleverandørene våre om bærekraft og bærekraftig praksis.
  6. Redusere karbonavtrykket i leverandørkjeden vår.

Sosial

Ansvar og innvirkning

H&MV Engineering er opptatt av å skape en positiv innvirkning på lokalsamfunn og vår globale arbeidsstyrke gjennom initiativer som fokuserer på samfunnsengasjement, mangfold, inkludering og rettferdig arbeid. Vi prioriterer sosialt ansvar, mangfold og inkludering, og har som mål å skape et støttende miljø og øke trivselen i lokalsamfunnet.

ESG-målene våre konsentrerer seg om å forbedre lokalsamfunnets og arbeidsstyrkens velferd ved å

  • Sikre sikkerheten til arbeidsstyrken og leverandørkjeden.
  • Støtte kompetanseutvikling gjennom veldedighetsarbeid og utdanningsprogrammer.
  • Oppmuntre til en mangfoldig og inkluderende kultur på arbeidsplassen.
  • Opprettholde menneskerettigheter og rettferdig arbeidspraksis.

Vårt engasjement for disse verdiene er avgjørende for vår bærekraft og suksess, og vi tar sikte på å skape gode resultater for både våre ansatte og lokalsamfunnene vi samarbeider med.

Styresett

Etikk og etterlevelse

I H&MV Engineering legger vi vekt på en robust styringspraksis som innebærer at vi prioriterer ansvarlighet, åpenhet og en overordnet tilpasning til våre verdier og mål. Styringen av H&MV Engineering styres av styret og ESG-komiteen vår. ESG-komiteen består av erfarne ledere fra ulike avdelinger i H&MV, og de er ansvarlige for å tilpasse initiativer til H&MVs overordnede strategi. Sammen fokuserer de på organisatoriske resultater, strategisk retning, risikostyring og bærekraft. ESG-komiteen vår tar seg av ESG-spørsmål og tilpasser initiativene til H&MVs overordnede strategi. Vår styringskultur fremmer tilpasningsevne, robusthet og etikk, noe som styrker beslutningstaking og bedriftsintegritet. Opplæring og utdanning er en viktig del av modellen vår, og sikrer at vi overholder etiske standarder. Vi håndterer risiko strengt og integrerer ESG-hensyn og nye trusler i strategiene våre for å sikre en omfattende risikovurdering og -begrensning.

Netto nullutslipp innen 2045

Null avfall til deponi innen 2026

Avkarbonisere flåten innen 2032

1000 dekar med restaurering av biologisk mangfold innen 2040

Avkarbonisering av forsyningskjeden innen 2045

NETTO NULL innen 2045

Miljø
Sosial
Styresett

#ESG er meg

Muliggjør bærekraftig utvikling

H&MV Engineering har tatt nye grep når det gjelder ESG/bærekraft i arbeidet med å oppnå netto nullutslipp av klimagasser innen 2045.

Som tilrettelegger for fornybar energi har H&MV koblet 5GW fornybar energi til strømnettet internasjonalt.

Overgangen til grønn energi og mentaliteten rundt tilpasning til bærekraft står sentralt hos oss.

H&MV mener at miljømessige, sosiale og styringsmessige spørsmål ikke eksisterer i en silo.

ESG handler om å samle dem under én fane for å demonstrere den positive innvirkningen vi kan ha på verden.

Derfor har vi tatt i bruk slagordet #ESG IS ME, som viser at alle i selskapet, uavhengig av rolle, nivå eller sted, har ESG som en del av det de gjør i hverdagen.